История Ръководство Програма
ЦПО Център за медиация
Приключили В изпълнение Предстоящи
Начало / Проекти / Приключили проекти


Проект „Професионалната квалификация – шанс за интеграцията на пазара на труда” Проектът се осъществява по Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси", схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ "Вземи живота си в свои ръце" .
 
Бенефициент: Шуменска търговско промишлена палата
Партньори:
СНЦ "Етнотолеранс"
"БКС Шумен" ООД
"Технострой Г" ЕООД
"Диавена" ООД
 
 Обща цел: Успешна интеграция на лица от уязвимите групи на пазара на труда от Шуменска област, чрез предоставяне на обучение за придобиване на професионална квалификация и осигуряване на заетост.
Специфична цел:
1.Насърчаване, мотивиране и професионално обучение на лица от уязвимите групи .
2.Добиване на професионален опит на обучените лица чрез стажуване в предприятия от сферата на реалния бизнес.
3.Активиране на обучените лица за търсене и намиране на работа.

Основни дейности:

1. Подготвителна дейност
2.Идентифициране на обезкуражени и неактивни лица за включване в курсове за професионално обучение от общините Шумен и Смядово
3. Мотивационно обучение на идентифицираните лица
4.Разработване и адаптиране на специални обучителни курсове и програми.
5.Провеждане на професионално обучение на 15 лица по специалността „Производство на кулинарни изделия и напитки” за придобиване на  втора кв. степен. 
6. Провеждане на професионално обучение на 45 лица в три групи по 15 участника по  специалността: „Парково строителство и озеленяване”,  за  част от професията . 
7.Осигуряване на стажуване на минимално 80% от успешно завършилите професионално обучение с цел придобиване на по-добри практически умения по придобитата специалност
8. Предоставяне на посреднически услуги за намиране на работа. Съдействие на обучените лица за регистрация в ДБТ и намиране на работа по придобитата специалност.;
9.Дейност за информиране и публичност - Информиране на общността за дейностите по проекта и финансовия принос на ЕС
 

Продължителност на проекта: 12 месеца

Период на изпълнение на проекта:  06.03.2012 – 06.03.2013г.

  
 

 
 
Актуални новини
ШТПП приключи изпълнение на проект по ОПРЧР

“Добрите практики и иновативни подходи за насърчаване на самостоятелната заетост и предприемачеството - двигател на икономическия растеж в регион Шумен“,

още...

Контакти

гр.Шумен 9700, ул. "Съединение" 71

тел. 054 800 360
тел. 054 875 034

тел. 054 875 083
тел.факс: 054 800 361

shcci@bcci.bg

още...