История Ръководство Програма
ЦПО Център за медиация
Приключили В изпълнение Предстоящи
Начало / Проекти / Приключили проекти


Младите хора – социално ангажирани, мотивирани за учене през целия живот


Проект по Оперативна програма Развитие на човешките ресурси

Схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ  "Да направим училището привлекателно за младите хора"

Цели на проекта:

Развитие на личностния потенциал на учениците  с цел овладяване на ключови компетентности за пълноценна социална интеграция и успешна професионална реализация. 

Изграждане на активна гражданска  позиция, основана на формиране на ключови компетентности за ефективно гражданско участие, чрез участие в извънкласни и  извънучилищни дейности.

Усвояване на знания за бизнеса и бизнес средата и подготовка на младите хора за професионално развитие, чрез ефективно професионално консултиране, обучение и стимулиране на мотивация за учене през целия живот.

Основни дейности 

  1. Подготвителни дейности за стартиране на проекта
  2. Клуб „ Активен гражданин”
  3. Клуб „Млад предприемач”
  4. Междуучилищни прояви
  5. Изработване на диск със симулативен граждански форум и издаване на брошура с добри практики

В целевата група са включени 400 ученици от 3-те професионални гимназии - партньори 

ПГ по икономика-Шумен

ПГ по САГ- Шумен

ПГОХХТ ”Проф. Асен Златаров” -Шумен и

СОУ "Васил Левски"

обучавани в 9, 10 и 11 клас  

Проектът се изпълнява в периода октомври 2009 -юни 2010 година. 


Търговско – промишлена палата, Шумен
 
 
Актуални новини
ШТПП приключи изпълнение на проект по ОПРЧР

“Добрите практики и иновативни подходи за насърчаване на самостоятелната заетост и предприемачеството - двигател на икономическия растеж в регион Шумен“,

още...

Контакти

гр.Шумен 9700, ул. "Съединение" 71

тел. 054 800 360
тел. 054 875 034

тел. 054 875 083
тел.факс: 054 800 361

shcci@bcci.bg

още...