История Ръководство Програма
ЦПО Център за медиация
Приключили В изпълнение Предстоящи
Начало / Програма


ПРОГРАМА ЗА ДЕЙНОСТТА НА ШУМЕНСКА ТЪРГОВСКО-ПРОМИШЛЕНА ПАЛАТА ЗА ПЕРИОДА 2011-2015


ПРОГРАМА ЗА ДЕЙНОСТТА
НА ШУМЕНСКА ТЪРГОВСКО-ПРОМИШЛЕНА ПАЛАТА
ЗА ПЕРИОДА 2011-2015

        Основна цел през периода 2011-2015 пред ШТПП е да окаже съдействие на местните власти и бизнеса за възстановяване и постигане на устойчив растеж на икономиката на региона, разширяване на гражданския контрол и развитие на демокрацията.
        В своята дейност съгласно Устава и по предложение на Управителния съвет, ШТПП ще се ръководи от следните основни приоритети :
        Първо: Активна дейност за разработване, кандидатстване и изпълнение на проекти по национални и европейски програми.
        Второ: Ръст на професионалното обучение, разширяване на програмите и подобряване на качеството.
        Трето: Развитие на оказваните услуги на бизнеса.
        Четвърто: Задълбочаване партньорството с местните власти и НПО за подобряване на бизнес средата в региона.
        Пето: Разширяване организирането на изложения, делегации и международното сътрудничество.
        
За постигане на основната цел и съгласно определените приоритети, Управителният съвет ще насочи усилията си за реализация на мерки по следните дейности:

        Първо: Активна дейност за разработване, кандидатстване и изпълнение на проекти по национални и европейски програми.
1.    Подобряване на административния и проектен капацитет на палатата :
      -    допълнително обучение на персонала за работа с европроекти;
      -    привличане на експерти извън персонала на палатата за разработване на европроекти;
      -    подобряване и разширяване на информационната база на палатата за откритите процедури и изискваните параметри по тях;
2.    По-тясно взаимодействие с БТПП и др. регионални палати за съвместно участие  и обмяна на добри практики при изготвяне на проектните предложения и тяхното изпълнение.
3.    Разширяване на партньорството със палатите от Украйна, Русия. Турция и др., с които ШТПП е подписала договори за сътрудничество, за съвместно участие с проекти по предсъединителните и/или европрограмите.

        Второ: Ръст на професионалното обучение, разширяване на програмите и подобряване на качеството.
1.    Разширяване на лицензираните програми за професионално обучение.
2.    Съвместно участие с Центъра за професионално обучение на БТПП и с НЦПО за провеждане на професионално обучение на територията на региона.
3.    Подобряване сътрудничеството с предприятията, общините и др. институции от региона за определяне на потребностите и организиране на подходящо обучение.
4.    Подобряване качеството на провежданото бизнес обучение чрез:
      -    привличане на високо квалифицирани преподаватели и разнообразяване на състава им с лектори от ШУ и професионалните гимназии;
      -    разширяване практиката на обучение на обучителите, включително чрез европроекти;
5.    По-широко и гъвкаво използване на системата за професионално обучение чрез ваучери по линията на МТСГ.
        
        Трето: Развитие на оказваните услуги на бизнеса.
1.    Стартиране и разширяване на медиацията като способ за решаване на спорове по извън съдебен път.
2.    Партниране с Община Шумен и др. организации, за създаване и функциониране на Нов бизнес инкубатор с регионални функции по ОП Конкурентоспособност, а след периода на проекта превръщане в Шуменски бизнес център.
3.    Разширяване кръга на обслужваните членове на палатата, включително със съдействието на организациите партньори при изпълнение на европроектите.
4.    Оказване на експертна помощ на членовете на палатата при разработване и изпълнение на европроекти.
5.    Съдействие на бизнеса за установяване и разширяване на международни контакти.
         
        Четвърто: Задълбочаване партньорството с местните власти и НПО за подобряване на бизнес средата в региона.
1.    Проучване, разработване на модели и разширяване прилагането на добри практики и европейски стандарти за диалог и партньорство.
2.    Активно участие за постигане на ефективен граждански контрол при определянето на местните политики и извършването на гражданки контрол върху публичните инвестиции.
3.    Активно участие на представителите на палатата като работодателска организация в работата на държавно-обществените структури в защита интересите на бизнеса.
4.    Своевременно извършване на необходимите проучвания и изготвяне на становища чрез БТПП по важните проблеми на социално-икономическото развитие на страната и законовите уредби.
5.    Подпомагане мерките на правителството и местната власт за ограничаване на сивата икономика,корупцията и нелоялната конкуренция.
        
        Пето: Разширяване организирането на изложения, делегации и международното сътрудничество.
1.    По-активно участие на палатата и нейните членове в изложения, делегации и др. прояви на международно сътрудничество.
2.    Организиране на бизнес посещения съвместно с палатите от чужбина, с които имаме договори за сътрудничество.

        Настоящата програма за дейността на ШТПП е одобрена от Общото събрание на постоянните членове, проведено на 29 април 2011 год.

Годишен финансов отчет на ШТПП за 2017годинаГодишен финансов отчет на ШТПП за 2017година

 
 
Актуални новини
ШТПП приключи изпълнение на проект по ОПРЧР

“Добрите практики и иновативни подходи за насърчаване на самостоятелната заетост и предприемачеството - двигател на икономическия растеж в регион Шумен“,

още...

Контакти

гр.Шумен 9700, ул. "Съединение" 71

тел. 054 800 360
тел. 054 875 034

тел. 054 875 083
тел.факс: 054 800 361

shcci@bcci.bg

още...