ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА
„РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ”
BG051PO001-7.0.01-0064 - C0001
Инвестира във вашето бъдеще!

Раздел Цели


Обща цел

Проектът има за цел проучване, адаптиране и популяризиране на добри европейски практики за микрофинансиране на малки и микро предприятията.

Специфични цели

Проучване на потребностите на малките и микро-предприятия от Шуменска област от алтернативно финансиране.
Изучаване на опита на организации в Испания за микрофинансиране и разкриване на механизмите за извършване на цялостния процес на финансиране.
Адаптиране на добрите практики, разработване на подходящи за българските условия модели и механизми за микрофинансиране.
Популяризиране на възможностите за финансиране, чрез провеждане на семинар, конференция и информационен пул.

 

 

нагоре

 
Целева група:


Целевата група включва собственици и мениджъри на съществуващи малки и микро фирми от област Шумен, както и лица, които искат да започнат собствен бизнес в сферата на реалната икономика

 

нагоре

 
Допълнителна информация


Обща стойност на проекта: 120620.92 лева
Продължителност на проекта 12 месеца
Период на изпълнение на проекта:  20.03.2012 – 20.03.2013г.

Екип по проекта:
Д-р Христо Дечев  – ръководител проект
Галя Христова –  координатор
Милка Георгиева -  счетоводител

 

нагоре

 

Контакти

тел. 054 800 360
тел. 054 875 034
тел. 054 875 083
тел.факс:054 800 361

ел. поща: shcci@bcci.bg
www.shoumen-cci.com

 

Медии
Проект за подкрепа на малкия бизнес се реализира от Търговско-промишлената палата в Шумен.

Търговско-промишлената палата в Шумен стартира проект в подкрепа на малкия бизнес.

Конференция на 12 и 13 февруари 2013г.

 

Анкета

Има ли проблеми микрофинансирането на малки фирми в България?