ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА
„РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ”
BG051PO001-7.0.01-0064 - C0001
Инвестира във вашето бъдеще!
Контакти

тел. 054 800 360
тел. 054 875 034
тел. 054 875 083
тел.факс:054 800 361

ел. поща: shcci@bcci.bg
www.shoumen-cci.com

 

Медии
Проект за подкрепа на малкия бизнес се реализира от Търговско-промишлената палата в Шумен.

Търговско-промишлената палата в Шумен стартира проект в подкрепа на малкия бизнес.

Конференция на 12 и 13 февруари 2013г.

 

Анкета

Има ли проблеми микрофинансирането на малки фирми в България?