ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА
„РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ”
BG051PO001-7.0.01-0064 - C0001
Инвестира във вашето бъдеще!

Раздел Основни дейности:


1.Анкетно проучване на малкия бизнес и анализ на проблемите при финансиране на дейността им. Разработени са анкетни карти и е изготвен списък на 70 броя малки фирми, които са действащи микро фирми извън сектора на селското стопанство. През месец Май 2012г. се проведе анкетното проучване и бяха взети интервюта с местните власти и банки за анализиране на състоянието на микрофинансиране съгласно нормативната уредба и позицията на банките. След приключване на проучването се извърши кодиране и обработка на анкетните карти. На база обобщените резултати от анкетирането и анализ на резултатите от проучването се определиха основните проблеми пред малките фирми при извършване на стопанската им дейност и финансиране. Като резултат от дейността изпълнителят изготви доклад и препоръки.

Документи:

Препоръки за проучване на добри европейски практики по микрофинансиране    Препоръки за проучване на добри европейски практики по микрофинансиране


Аналитичен доклад с изводи за състоянието на микрофинансирането в Шуменски регион    Аналитичен доклад с изводи за състоянието на микрофинансирането в Шуменски регион
2. Кръгла маса с представители на малкия бизнес за идентифициране на потребностите от микрофинансиране. Кръглата маса беше проведена през месец Май 2012г. с представители на 30 фирми и организации. От проведеното проучване в дейност 1, бяха отразени проблемите, които стоят пред малкия бизнес в процеса на финансирането. На кръглата маса бе представен анализът и резултатите от проучването. Дискутираха се потребностите на малките фирми, възможностите за финансиране на бизнеса към момента, предпоставките, необходими за да бъдат прилагани алтернативни форми на микрофинансиране.

Снимков материал:
                               
 

Документи:

Презентация на резултатите от анкетното проучване   Презентация на резултатите от анкетното проучване


Презентация на аналитичен доклад с изводи за микрофинансирането в България    Презентация на аналитичен доклад с изводи за микрофинансирането в България
3. Организиране на работна група за посещение на партньорската организация и наблюдение на добри практики в микрофинансирането. Сформирана беше работна група от седем експерта с различни функции и квалификация за проучване на процеса на микрофинансиране в Испания. Работната визита беше проведена от 03 юни 2012г. до 09 юни 2012г. Представител на партньорската организация организира посещението на работната група в 10 организиции в Мадрид и Барселона, които имат опит и се занимават с различни аспекти от процеса на микрофинансирането - с нефинансови услуги на финансирането : изготвяне на бизнес планове и консултиране, гарантиране на финансирането, взаимоспомагателни фондове, проекти от ЕС за осигуряване на финансирането и др. Партньорската организация презентира своя опит в сферата на микрофинансиране и организира дискусия за състоянието на микрофинансирането в Испания в условията на световна икономическа и финансова криза. Партньорът представи и как се е развил процесът на микрофинансиране в Испания, какви нормативни промени са необходими за регулация на процеса на микрофинансиране, целевите групи към които са насочени услугите и ефектите за бизнеса. Обсъдени бяха моделите за предоставяне на микрофинансиране, които действат в Испания и какво влияние оказват администрацията и местните власти.

Снимков материал:
Среща в Nantik-Lum      Среща в Nantik-Lum Среща в Nantik-Lum      Среща в Nantik-Lum Среща в партньорската организация Трансформандо    Среща в партньорската организация Трансформандо Среща в Авалмадрид    Среща в Авалмадрид Среща в партньорската организация Трансформандо     Среща в партньорската организация Трансформандо Среща в Авалмадрид    Среща в Авалмадрид Среща в Кооперация Coop57       Среща в Кооперация Coop57 Среща в Кооперация Coop57     Среща в Кооперация Coop57 Среща в Federacion Mujeres Progresistas    Среща в Federacion Mujeres Progresistas Среща в Federacion Mujeres Progresistas    Среща в Federacion Mujeres Progresistas Среща с Fundacion ICO     Среща с Fundacion ICO Среща с Fundacion ICO     Среща с Fundacion ICO Среща в Servei solidari, Барселона     Среща в Servei solidari, Барселона Среща в Servei solidari, Барселона     Среща в Servei solidari, Барселона Среща в CPAC    Среща в CPAC Среща в CPAC    Среща в CPAC Среща с Microbank    Среща с Microbank Среща с Microbank    Среща с Microbank

4. Изготвяне на доклад с добри практики от Испания за микрофинансиране. Тази дейност се извърши от експерт от партньорската организация по проекта, с дългогодишен опит при осъществяване на услугите по микрофинансиране. Експертът направи проучване, подбор и описание на добри европейски практики за микрофинансиране. Моделите на добри практики са разработени съгласно техническо задание. След работната визита в Испания по дейност 3 от проекта бяха уточнени конкретните шест типа модели на добри практики, които да се изготвят. Чуждият експерт представи доклад с кратка панорама на микрокредитите в Испания и следните 6 броя типове добри практики от Испания и ЕС: • Модел на банково микро финансиране за нов бизнес • Модел на банково микрофинансиране за съществуващи микропредприятия • Алтернативни форми за микрофинансиране чрез небанкови агенти • Модел за микрофинансиране чрез използване на европейските механизми • Взаимни гаранции и взаимни кооперативни принципи на микрофинансирането • Небанкови микрофинансови услуги

Документи:

Кратка панорама на микрофинансирането в Испания   Кратка панорама на микрофинансирането в Испания


Модел за алтернативни форми на микрофинансиране   Модел за алтернативни форми на микрофинансиране


Модел за банково микрокредитиране на съществуващ бизнес   Модел за банково микрокредитиране на съществуващ бизнес


Модел за банково микрофинансиране на стартиращ бизнес   Модел за банково микрофинансиране на стартиращ бизнес


Модел за взаимни гаранции   Модел за взаимни гаранции


Модел за небанкови услуги   Модел за небанкови услуги


Модел за прилагане на европейски механизми   Модел за прилагане на европейски механизми
5. Адаптиране на добрите практики към българските условия за финансиране. Наблюдаваните и описаните добри практики от испанския партньор, бяха предоставени на българския експерт за адаптирането им към условията в Българяия. С експерта беше сключен договор по който той извърши следното: • анализира предоставените модели на добри европейски практики • проучи микрофинансирането в България • извърши адаптиране на дообрите европейски практики към условията в България • и в резултат изготви цялостен доклад „Възможности за прилагане в България на добри европейски практики за микрофинансиране”. Докладът беше отпечатан в брошура с тираж 200 екземпляра.

Документи:

ДОКЛАД ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА ПРИЛАГАНЕ В БЪЛГАРИЯ НА ДОБРИ ЕВРОПЕЙСКИ ПРАКТИКИ ЗА МИКРОФИНАНСИРАНЕ   ДОКЛАД ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА ПРИЛАГАНЕ В БЪЛГАРИЯ НА ДОБРИ ЕВРОПЕЙСКИ ПРАКТИКИ ЗА МИКРОФИНАНСИРАНЕ
6. Организиране на семинар и конференция за представяне на добрите практики и възможностите за прилагането им в България. От 13 до 15 декември 2012г. в хотел Лилия, к.к.Златни пясъци беше проведен тридневен семинар. На 12 и 13 февруари се проведе конференция в хотел Замъка, гр.Шумен

Снимков материал:
Семинар в хотел Лилия, к.к.Златни Пясъци    Семинар в хотел Лилия, к.к.Златни Пясъци Семинар в хотел Лилия, к.к.Златни Пясъци    Семинар в хотел Лилия, к.к.Златни Пясъци Семинар в хотел Лилия, к.к.Златни Пясъци    Семинар в хотел Лилия, к.к.Златни Пясъци Семинар в хотел Лилия, к.к.Златни Пясъци    Семинар в хотел Лилия, к.к.Златни Пясъци Семинар в хотел Лилия, к.к.Златни Пясъци    Семинар в хотел Лилия, к.к.Златни Пясъци Семинар в хотел Лилия, к.к.Златни Пясъци    Семинар в хотел Лилия, к.к.Златни Пясъци Семинар в хотел Лилия, к.к.Златни Пясъци    Семинар в хотел Лилия, к.к.Златни Пясъци Конференция    Конференция Конференция    Конференция Конференция    Конференция Конференция    Конференция Конференция    Конференция Конференция    Конференция Конференция    Конференция Конференция    Конференция Конференция    Конференция Конференция    Конференция Конференция    Конференция
 

Документи:

Програма на конференцията проведена на 12 и 13 февруари 2013г.   Програма на конференцията проведена на 12 и 13 февруари 2013г.


Програма на семинар проведен от 13 до 15 декември 2012г. в хотел Лилия, к.к.Златни пясъци   Програма на семинар проведен от 13 до 15 декември 2012г. в хотел Лилия, к.к.Златни пясъци
7. Разработване на механизъм за поддържане на информираността сред фирмите относно добрите практики и прилагането им


нагоре
Контакти

тел. 054 800 360
тел. 054 875 034
тел. 054 875 083
тел.факс:054 800 361

ел. поща: shcci@bcci.bg
www.shoumen-cci.com

 

Медии
Проект за подкрепа на малкия бизнес се реализира от Търговско-промишлената палата в Шумен.

Търговско-промишлената палата в Шумен стартира проект в подкрепа на малкия бизнес.

Конференция на 12 и 13 февруари 2013г.

 

Анкета

Има ли проблеми микрофинансирането на малки фирми в България?